Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Προφήτης Ζαχαρίας: τα οράματα.

Ο Προφήτης Ζαχαρίας.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.Ο Προφήτης Ζαχαρίας του οποίου το βιβλίο περιλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη και που απασχολεί το παρόν πόνημα δεν πρέπει να συγχέεται με τον Προφήτη Ζαχαρία τον πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου.
Ο Ζαχαρίας αναφέρει μια σειρά οπτασίες και οράματα που είχε, με υψηλότατο συμβολικό περιεχόμενο. Μερικά από αυτά, όσα επέτρεψαν οι δυνάμεις μου,  προσπάθησα να συμπεριλάβω στην εικόνα αυτή. Δεν θα επεκταθώ πολύ στην ερμηνεία τους, γιατί νομίζω πως είναι αρκετά εύκολη, ειδικά αν κανείς διαβάσει όλο το κείμενο.
Σημειώνω πως το συνολικό ύψος της εικόνας είναι 28 εκατοστά.

Τα τέσσερα κέρατα:
1, 18 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα κέρατα 19 καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί τί ἐστιν ταῦτα κύριε καὶ εἶπεν πρός με ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ιουδαν καὶ τὸν Ισραηλ”

Και παρακάτω επεξηγεί: “...τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα κέρας ἐπὶ τὴν γῆν κυρίου τοῦ διασκορπίσαι αὐτήν”

Το σκοινί μετρήματος:
2, 1: “...καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετρικόν 2 καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν ποῦ σὺ πορεύῃ καὶ εἶπεν πρός με διαμετρῆσαι τὴν Ιερουσαλημ”

Το “Ζων ύδωρ” που πηγάζει από την Ιερουσαλήμ σε δύο ρεύματα:
14, 8: “καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ιερουσαλημ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην

Η επτάφωτη λυχνία με τις ελιές:

4, 2: “...καὶ εἶπα ἑώρακα καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη καὶ τὸ λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς καὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς καὶ ἑπτὰ ἐπαρυστρίδες τοῖς λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς 3 καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς μία ἐκ δεξιῶν τοῦ λαμπαδίου καὶ μία ἐξ εὐωνύμων…”

Το δρεπάνι:
5, 2: “...ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μῆκος πήχεων εἴκοσι καὶ πλάτος πήχεων δέκα 3 καὶ εἶπεν πρός με αὕτη ἡ ἀρὰ ἡ ἐκπορευομένη ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς διότι πᾶς ὁ κλέπτης ἐκ τούτου ἕως θανάτου ἐκδικηθήσεται καὶ πᾶς ὁ ἐπίορκος ἐκ τούτου ἕως θανάτου ἐκδικηθήσεται”

Το μολύβδινο τάλαντο:

5, 7: “...καὶ ἰδοὺ τάλαντον μολίβου ἐξαιρόμενον καὶ ἰδοὺ μία γυνὴ ἐκάθητο ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου 8 καὶ εἶπεν αὕτη ἐστὶν ἡ ἀνομία καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου καὶ ἔρριψεν τὸν λίθον τοῦ μολίβου εἰς τὸ στόμα αὐτῆς”

Τα τέσσερα άρματα: (Εδώ εικονίζω μόνο ένα για οικονομία χώρου)

6,1: “...καὶ ἐπέστρεψα καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα ἅρματα ἐκπορευόμενα ἐκ μέσου δύο ὀρέων καὶ τὰ ὄρη ἦν ὄρη χαλκᾶ”

Ο θρόνος του άντρα που ονομάζεται “Ανατολή”: (προφανέστατα ο Χριστός)

6, 12: “...ἰδοὺ ἀνήρ Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ καὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον κυρίου 13 καὶ αὐτὸς λήμψεται ἀρετὴν καὶ καθίεται καὶ κατάρξει ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἔσται ὁ ἱερεὺς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ βουλὴ εἰρηνικὴ ἔσται ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων”

Τα παιδάκια που παίζουν στην “Αληθινή” Ιερουσαλήμ:

8, 5: “...καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς…”

Οι κοινοί λέβητες που αγιάζονται:

14, 21: “...καὶ ἔσται πᾶς λέβης ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἅγιον τῷ κυρίῳ παντοκράτορι…”

Ο θεμέλιος λίθος:

4, 10: “...διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μικράς καὶ χαροῦνται καὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν κασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροβαβελ ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοὶ κυρίου εἰσὶν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν”

Τα σύνεργα του ποιμένα: (Εδώ τα εξέλαβα κυριολεκτικά: ραβδί, μαχαίρι, σακούλι, παγούρι)

11, 15 καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἔτι λαβὲ σεαυτῷ σκεύη ποιμενικὰ ποιμένος ἀπείρου”
Αλλά ταυτόχρονα δείχνω και την “καλή ράβδο”: (Γιατί αρχικά αναφέρονται δυο ραβδιά, και μάλιστα με ονόματα: Κάλλος και Σχοίνισμα)
11, 10: “...καὶ λήμψομαι τὴν ῥάβδον μου τὴν καλὴν καὶ ἀπορρίψω αὐτὴν τοῦ διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην πρὸς πάντας τοὺς λαούς”

Τα στεφάνια:

6, 11: “καὶ λήψῃ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ποιήσεις στεφάνους καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου